کد خبر: ۴۰۷۹۱
تاریخ انتشار: ۰۶:۵۵ - ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

جناب سردارسرلشکردکترحاج محسن رضایی معاون محترم اقتصادی رئیس جمهوردرپاسخ به تهدیدات رژیم صهیونیستی اسرائیل فرموده اند:مقامات اسرائیل تهدیدکرده اندکه فلان طرح راکه نمی خواهم اسمش راببرم می خواهنداجرایی کنندایکاش جرات کرده ویک غلطی بکنندوبهانه ای به دست ما بدهندتامااوراازروی زمین محوکنیم.
باهمه احترامی که برای سردارعزیزوهمتبارخودقائلم لازم است درنقدگفتاراین بزرگواربارعایت ادب مطلبی بنویسم پیش ازآنکه دیگران چیزی بگویند.

جناب آقای دکتررضایی حضرتعالی سالها بعنوان فرمانده سپاه درکنارسایرنیروها ازاین آب وخاک دفاع نموده ایدکه درتاریخ ایران ثبت گردیده وهیچ فردمنصفی منکرزحمات وجانفشانی های شمادردوران دفاع مقدس نمی باشد.نگارنده که خودمعلم می باشدمعتقداست که می بایست هنرمندان اززندگی وفعالیت های شما وسایررزمندگان ،ایثارگران،شهداو...فیلم های مستندتهیه نمایندتانسل دوم انقلاب ونسل های آینده نسبت از رشادت های شما آگاهی پیداکنندوهمانگونه که آرش کمانگیر،سورنا،آریوبرزن و...راازافتخارات سرزمین خودمی دانندبه شماوهمرزمانتان نیزافتخارنمایند.حتی تندیس مدافعان وطن رابرسردر شهرها نصب نمایند.

اماجناب دکتررضایی جنابعالی سالهاست که بنابرتشخیص خودلازم دانستیدکه ازلباس رزم خارج شویدتااقتصادبخوانیدومشکل اصلی نظام راکه آن زمان پیش بینی کرده بودید،درمان نمایید.

اطلاع داریدکه صدای شکستن استخوان های جامعه زیرفشارهای اقتصادی به گوش همگان رسیده!

جنابعالی بعنوان معاون اقتصادی رئیس جمهورهستیدومشکلات اقتصادی جامعه  برهیچ کس پوشیده نیست.تورم ،گرانی،بیکاری،فقرو... که همین سختی های اقتصادی باعث پدیدآمدن آسیب های اجتماعی مانند:طلاق،اعتیاد،دزدی و ...درنهایت فاصله گرفتن ونارضایتی مردم شده است،بعنوان یک تهدیدبرای کشورمی باشد.

جناب دکترشما بهترازدیگران می دانیدکه هیچ تهدیدخارجی نمی تواندلطمه ای به ایران بزندزیرامردم مانشان داده اندکه برای دفاع ازوطن ازجان خودکه باارزشترین است می گذرند.همانگونه که درهشت سال دفاع مقدس ثابت کردند.امروزه مردم ازشما انتظاربرطرف کردن مشکلات اقتصادی رادارند،که نفس مردم رابریده است.

ازشماانتظاردارندباتوجه به تخصص و جایگاه شغلی خودازاقتصاد دانان خبره دعوت نماییدمسائل ومشکلات جامعه رابررسی وراهکارهایی برای کاهش یارفع آنها بدهید.
جناب دکتررضایی می دانم که شمادلسوز این آب وخاک هستیدوجوانیت رادراین راه داده ایدوبارها شهیدشده اید.

جناب آقای دکترهمانگونه که مستحضرهستیدوبراساس شرح وظایف هرکس درهرجایگاهی می باشدملزم به انجام‌کارهایی است که قانون به اوسپرده است.بنظرمیرسدپاسخ به تهدیدات بیگانگان درصلاحیت مقام معظم رهبری بعنوان فرمانده کل قوا ورئیس جمهوری وفرمانده هان ارتش وسپاه می باشد.نظم وعدالت هم براین قاعده استواراست که هرچیزی درجای خودش باشد.کسی ازحضرتعالی انتظارپاسخگویی به یاوه گویی های دشمنان قسم‌خورده ماراندارد.شمامشکلات اقتصادی راحل کنیدمحواسرائیل پیشکش

اینکه حضرتعالی گفته ایداگراسرائیل فلان کاررابکنداورااز زمین محوخواهیم کردخودمی تواندبهانه ای باشدبرای دشمنان نظام که هرروز بیشتربرعلیه ما توطئه نمایندویک اجماع جهانی برای حمایت ازکردارناصواب خودبوجودآوردند.مطمئن باشیدتازمانی که ملت درکنارحکومت می باشددشمنان خارجی قادرنیستندهیچ آسیبی به مملکت ما برسانند.اگرحکومت مشکلات مردم راحل نمایدهمین مردم مدافع مرزهای کشورخواهدبودوهمه ی توطئه های خارجی راازبین خواهندبرد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار