گزارش تصویری/ راه اندازی 2 خط تولید الکل رازی در اهواز

آراس - 2خط تولید الکل رازی در اهواز با ظرفیت تولید 2600 لیتر الکل در ساعت با حضور استاندار خوزستان و مسئولان افتتاح و راه اندازی شد.

گزارش تصویری/ راه اندازی 2 خط تولید الکل رازی در اهواز

گزارش تصویری/ راه اندازی 2 خط تولید الکل رازی در اهواز

گزارش تصویری/ راه اندازی 2 خط تولید الکل رازی در اهواز


گزارش تصویری/ راه اندازی 2 خط تولید الکل رازی در اهواز

گزارش تصویری/ راه اندازی 2 خط تولید الکل رازی در اهوازدو خط تولید الکل رازی در اهواز


دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز

دو خط تولید الکل رازی در اهواز