نبرد ارتش با کرونا

نبرد ارتش با کرونا

تیپ 192 زرهی شهید نیاکی نیروی زمینی ارتش در اهواز برای مقابله باشیوع ویروس کرونا جهت خدمات رسانی به شهروندان اقدام به شستشو و ضدعفونی خودروها و خیابان ها و منازل با ماشین مکانیزه کردند.نبرد ارتش با کرونا

نبرد ارتش با کرونا

نبرد ارتش با کرونا

نبرد ارتش با کرونا

نبرد ارتش با کرونا

نبرد ارتش با کرونا

نبرد ارتش با کرونا

نبرد ارتش با کرونا

نبرد ارتش با کرونا

نبرد ارتش با کرونا

نبرد ارتش با کرونا

نبرد ارتش با کرونا

نبرد ارتش با کرونا

نبرد ارتش با کرونا

نبرد ارتش با کرونا