توضیح و تکذیب یک خبر
گروه تحریریه پایگاه خبری صبحانه پرس (آراس) پس از بررسی ها و استعلامات از مراجع و منابع آکاه و موثق اعلام می دارد محتوی خبر با کد: 27587 با عنوان  نگاهی به پرونده سازی های مدیرعامل سابق پرحاشیه پتروشیمی از منابع خبری موثقی احصا نشده است و بدین وسیله ضمن تکذیب آن از خروجی این پایگاه خبری حذف می گردد.