گزارش ها از روند اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود
آراس: 

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از بانکداران 24، کاهش نرخ سود سپرده ها در حالی از ابتدای هفته، آغاز شده است که بانک مرکزی مصمم به اجرای دقیق بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده هاست. به همین دلیل نیز بازرسان بانک مرکزی در برخی از شعبات بانک ها و موسسات حضور نامحسوس و محسوس داشته اند. کارمند یکی از بانک های خصوصی گفت: بازرس بانک مرکزی ظهر دیروز به شعبه آمده و چند دقیقه ای با مسئول شعبه درباره نرخ سود سپرده ها صحبت کرده است. 

وی ادامه داد: بازرسان اوضاع شعبه را زیر نظر و به این نکته توجه داشتندکه کارمندان بانک چه توصیه هایی برای دریافت نرخ سود بالاتر به مشتریان ارائه می دادند.با این حال، بررسی‌های میدانی از روز اول اجرای بخشنامه جدید بانک‌مرکزی، حاکی از آن است که عمده بانک‌ها و موسسات اعتباری، بر اساس نرخ‌های جدید به افتتاح حساب برای مشتریان اقدام می‌کردند و حتی گروهی بر سپرده‌های بلندمدت، نرخ 14 درصد وضع کردند.البته برخی دیگر از بانک ها، که عمدتاً صندوق هایی با درآمد ثابت داشتند، به شیوه های مختلف، از نرخ های اعلام شده در مرحله سپرده گذاری تخطی کردند.به عنوان مثال گروهی از این بانک ها برای مشتریان فعلی خود، حساب ها را افزایش دادند و سپرده گذاری جدید را در زمره گروه حساب های از قبل افتتاح شده قرار دادند بنابر این به مشتریانی که تا قبل از روز اجرا در بانک حساب داشتند، اجازه می‌دادند تا افزایش حساب‌های جدید با نرخ‌های سود قبلی صورت گیرد.

برخی دیگر از بانک ها هم با ارائه نرخ‌های بیشتر از 20 درصد بر سپرده‌گذاری در صندوق آن ها، سعی در جذب سپرده‌گذاران داشته‌اند. این در حالی است که بر مبنای بخشنامه مذکور، صندوق‌های سپرده‌پذیر نیز الزاما باید نرخ‌های اعلامی از سوی بانک‌مرکزی را به‌طور کامل رعایت کنند.با این حال بانک مرکزی از مردم درخواست کرده است:

تخلفات را به بانک مرکزی اعلام کنند. این بانک اعلام کرده است: بازرسان بانک مرکزی نیز به صورت نظام یافته به اجرای بخشنامه نرخ سود، نظارت خواهند داشت.