کد خبر: ۳۴۲۱۲
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۲ - ۲۶ شهريور ۱۳۹۸
امروز (26شهریور ماه) ، اولین برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.
امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.

امروز (26شهریور ماه) ، اولین جلسه طرح سوال از شهردار اهواز برگزارشد. با توجه به اینکه اخیرا به تذکرات ارائه شده به شهردار ترتیب اثر داده نشده، بحث طرح سوال از شهردار از سوی یکی از اعضای شورا مطرح شد. طرح سوال از شهردار و گمانه‌های استیضاح در آینده، نتیجه این موضوع به موارد زیادی از جمله پاسخ‌های شهردار به این سوالات بستگی دارد.نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار