کد خبر: ۳۱۶۱۸
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۶ - ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
خوزستانی ها
خوزستان کانون بحران های زیست محیطی واقدامات ایذایی دلواپسان برای ایجادگسست بین دولت اعتدال ومردم شده بود...ودلواپسان قصدتعمیم این فضای غبارآلودبه بقیه استان هاراداشتند..شبیه پایلوتی برای آزمون والقاء ناکارآمدی دولت.

امادکترشریعتی که پیوندنزدیکی باتوده ی مردم داشته وداردوسابقه مدیریتی ایشان دردوره اصلاحات نیزمنجربه ارتباط بلاواسطه بانیروهای حامی دولت بودخیلی زوداین شکاف رادرک کردوبرای ترمیم آن دست بکارشد.

اقدامات جهادی و حضورایشان در قلب بحران و تلاش درجهت تعدیل آنها و دعوت از وزیران و شخص رییس جمهورو اخذ امتیازات و اعتبارات ویژه برای استان درحوزه های زیست محیطی وانرژی واعتبارات بخش آب وفاضلاب و...به سرعت اعتمادازدست رفته را بازآفرینی کرد...

حضوراودرمناطق کمترتوسعه یافته ومناطق حاشیه شهرهاولمس محرومیت ها،پیوندبی واسطه اوبامردم وارائه مدل مدیریت مردمی فاصله هارابه حداقل رساند.

ایجادتوازن درپست های مدیریتی استان بین شایستگان اقوام مختلف واحزاب تحول خواه گام بعدی این اعتمادسازی بود..اگرچه هنوزبه شرایط آرمانی دست نیافته است.

تعاملات ایشان بانمایندگان مجلس براساس سیاست های دولت وشخص وزیر بوده است و علیرغم فشارسنگین نمایندگان ولابیگری های جریان رقیب وعدم تاییدصلاحیت بسیاری ازنیروهای اصلاح طلب ،وی توانسته است بسیاری ازکنشگران اصلاح طلب را در شهرها و بخش های استان برکرسی مدیریتی بنشاند.اقداماتی که هیچ استانداری نتوانست انجام دهد.

اکنون وضعیت دولت درخوزستان به سطح قابل قبولی رسیده است وعلیرغم نگاه بدبینانه برخی جریانات منفعت طلب وفرصت طلب،شریعتی محبوبیت خودراحفظ کرده است.

مردم خوزستان گرفتارتفکرات قومگرایانه و انحصارطلبانه واستفاده های ابزاری نخواهندشدوبرای دستیابی به توسعه بانگاه بلندخوداز گزینه های بومی شایسته نیزعبورنخواهندکرد.

شریعتی باهمه قوت هاوبرخی کاستی های احتمالی فرزنداین خطه است وحمایت ازایشان درواقع حمایت ازاصلاحات خواهدبود..
خوزستانی ها فرزندخودراتنهانخواهدگذاشت.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار