کد خبر: ۳۱۶۱۶
تاریخ انتشار: ۰۱:۵۵ - ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
کوتاهی دولت تا کجا؟!نوشتاری از حمید لویمی
هرچه که ازعمردولت تدبیروامیدکه حاصل حمایت مااصلاخ طلبان است میگذردبیشترازمقبولیت مردمی می افتد
انگارکسی نیست که درحوزه های مختلف اقتصادی برای بهبوداوضاع کاری کندوانگارهمگی ازاصلاح اقتصادکشوراعم ازنرخ ارزش پول ملی وشبکه توزیع ونظارت وصنعت ومعدن و.....ناامیدشده اند
اوضاع سیاسی کشور هم دست کمی ازوضعیت اقتصادی کشور ندارد
مدیران سیاسی کشور وبخصوص وزارت کشورماایران رابه حال خودرهاکرده اتدوهرچه اتفاقی که می افتدضعف وانفعال این وزارتخانه رابیشترنشان میدهد
سیل اخیردراستانهای مازندران وگلستان وعدم حضوراستاندارگلستان درحوزه کاری خوداوج انفعال وزارت کشوردرابتدای سال۱۳۹۸بودکه نویدسالی بدترازپارسال رامیدهد
منفعل ترین کارکردوزارت کشوردرسال گذشته درمورداستان استراتژیک خوزستان عدم صدورحکم معاونت عمرانی استاندارخوزستان بودکه باگذشت بیش ازشش ماه ازمعرفی ایشان به وزیرکشورهنوزکه هنوزاست حکم وی صادرنشده است!
البته نبایدازحق گذشت که استاندارخوزستان ماههاست به وظیفه اش عمل کرده وگزینه موردنظرش رامعرفی کرده وعملا طی چندماه گذشته هم وظایف این معاونت رابرعهده داشته وعمل نموده ودرحوادث وبلایای طبیعی سال گذشته درخوزستان سربلندبیرون آمد
اماانجه که ازوزارتخانه کشورانتظارمیرفت عمل به حداقل کاریست که ازانهاانتظارمیرود
مقایسه حضوروکارکردشبانه روزی استاندارخوزستان باهریک ازدیگراستانداران کشورنشان میدهدکه هیچیک ازدیگراستانداران کشورقابل مقایسه باایشان نبوده ونیستند
وی که پارسال راتقریبابدون معاون گذراندندبه تنهایی باوقت گذاشتن درهرموردی استان راازتنگناهای مختلف گذرداد
حضورپای کاروشبانه روزی ایشان درسیلابهاوشکستن سیل بندهای وحل مشکلات باحداقل خسارتهاتنهابخشی ازنتایج تلاشهای ایشان بود
دردرگیری اخیربین اهالی شهرستانهای دزفول واندیمشک حضورمیدانی ایشان حتی قبل ازشروع درگیریها درمیانه دعواورعایت بیطرفی کامل درحل این مشکل هم تنهابه مددحضورشبانه روزی وی ممکن گردید
وگرنه کیست که ندانددعوای ایندوشهرستان سالهاست توسط برخیهاوبه قصدانحصارقدرت وبااستفاده ازتعصبات قومی بارهاشعله ورگردیده وهمیشه آتش زیرخاکستربوده وهست!
استاندارمحترم برای رفع اختلافات نیازمند کمک امامان جمعه ونمایندگان محترم مجلس ایندوشهرستان است وبدون هماهنگی همه ارکان ایندوشهرستان، رفع کدورتهاممکن نیست!
دکترشریعتی(استاندارخوزستان)مثل هرانسانی درچهارچوب توانایی ها ومشورتهایش تصمیم میگیردوممکن است وحتمااشتباه هم میکند
امااگرباانصاف عملکردایشان رابه قضاوت بنشینیم نمیتوانیم بگوییم که درهریک ازحوزه های مشکل داراستان بهتربودکه وی چه کاری راانجام میداد؟!
یادریکی ازمشکلات استان چکاربایدمیکردکه نکرده؟!
نقدکارکرداستانداراستان بایدفارغ ازعداوتهای شخصی باشدوخروجی هرتصمیم بایدموردقضاوت صورت گیرد
عملکردشریعتی تابحال هرچه بوده درمقایسه باکارکرددولت تدبیروامید ومحدویتهای پیش روی وی، قابل دفاع بوده است
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار